Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 21 maart 2017
1.
Witboek over de Toekomst van Europa

De commissies EUZA en FIN bespreken de behandelwijze van het witboek van de Europese Commissie over de Toekomst van Europa. Zij stemmen ermee in dat de commissie EUZA het voortouw neemt en tevens als coördinerende commissie optreedt voor de algehele discussie over het onderwerp toekomst van de EU en dat de afzonderlijke discussienota's ter behandeling bij de relevante vakcommissies worden belegd. De commissies besluiten om het debat over de toekomst van de EU centraal te stellen in de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) die zijn gepland voor het najaar 2017, desgewenst voorbereid door een werkbezoek aan Brussel.
Een nader uitgewerkte behandelwijze zal bij de eerstvolgende vergadering van de commissie EUZA worden besproken, alsook een datumvoorstel voor de AEB na het zomerreces. De Kamervoorzitter wordt gevraagd een terugkoppeling in de commissie EUZA te geven van haar werkbezoek aan Rome in kader van 60 jaar Verdrag van Rome.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman