Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 maart 2017
1. Terugkoppeling Kamervoorzitter Voorzittersconferentie viering 60-jarig Verdrag van Rome 16-17 maart 2017

Kamervoorzitter Broekers-Knol koppelt terug uit de bijeenkomst van Kamervoorzitters op 17 maart 2017 te Rome ter gelegenheid van de Viering van 60 jaar Verdrag van Rome.

2. E170014

Witboek over de toekomst van Europa

De commissie stelt voor om de Algemene Europese Beschouwingen (AEB 2017) te houden op 3 oktober 2017. Voorafgaand aan de AEB zal een werkbezoek worden georganiseerd rondom het thema de toekomst van Europa op 24-25 september 2017. De commissie besluit eveneens om vooralsnog af te zien van bijkomende activiteiten in de behandeling van het witboek, zoals een deskundigenbijeenkomst.

3. E170006 + E170012

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering); Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

De fracties van de PVV (Faber) en van de SP (Van Apeldoorn) geven aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de regering over het Commissievoorstel COM(2017)85 inzake de wijziging van de comitologieverordening. De inbrengdatum is gesteld op 18 april 2017.

4. Benelux Interparlementaire Assemblee - 24/25 maart 2017, Den Haag

De Voorzitter van de Interparlementaire Assemblee van de Benelux Postema (PvdA)koppelt terug uit de eerste plenaire vergadering van de Assemblee onder Nederlands Voorzitterschap (2017-2018), die plaatsvond in de Eerste Kamer. De commissie stemt ermee in om voortaan de agenda van de plenaire sessie van de Assemblee te bespreken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman