Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 mei 2017
1. 34634

Herstelwet financiële markten 2017

Tenzij het lid Prast (D66) uiterlijk 24 mei 2017 inbreng levert, stelt de commissie blanco eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

2. E160043, E160044 en E160046

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting

De commissie overweegt naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2017 in mondeling overleg te treden. De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA) en Backer (D66) zullen eerst informeel overleg voeren over de procedurele gang van zaken.

3. 34552, Q

Rapportage exportheffing afvalstoffenbelasting

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 13 juni 2017.

4. Mededelingen en informatie

De WRR is bereid op 27 juni 2017, op verzoek van de commissies voor Financiën, BiZa en SZW, een toelichting te geven op het rapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid'.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren