Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 juni 2017
1.
E170017

Gezamenlijke mededeling: Hernieuwde impulsen voor het EU-Afrika-partnerschap

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2.
34072

Goedkeuring verdrag tussen Nederland en Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 20 juni a.s. De PvdA-fractie levert inbreng.

3.
Discussienota over de toekomst van Defensie in de EU

De commissie besluit het onderwerp te blijven volgen en nu geen schriftelijk overleg te starten.
De staf wordt gevraagd om in aanloop naar de Algemene Europese beschouwingen komend najaar een notitie aan te leveren waarin alle Europese initiatieven op het gebied van veiligheid en defensie - in samenhang - op een rij worden gezet.

4.
Nieuwe EU-voorstellen Europees Defensiefonds en Verordening industrieel ontwikkelprogramma Europese defensie

De commissie besluit het stuk aan te houden in afwachting van de BNC-fiche.

5.
Nieuw EU-voorstel uit Global Strategy: JOIN(2017)21 Strategische aanpak weerbaarheid in externe actie EU

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Terugblik gesprek Raam op Rusland

De commissie blikt terug op het gesprek dat zij als nuttig en informatief heeft ervaren.

7.
Terugkoppeling NAVO PA Voorjaarsvergadering

Het lid Van Kappen geeft een korte terugkoppeling van de NAVO PA.

8.
Mededelingen en informatie

De griffier doet een mededeling over het werkbezoek op 23 juni a.s. aan Defensie. Dit zal nog op de mail worden gezet aan de deelnemers.

9.
Rondvraag


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk