Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 september 2017
1.
Terugkoppeling Interparlementaire EU conferentie GBVB/GVDB in Estland

Het lid Knapen (CDA) geeft een korte terugkoppeling van de conferentie in Tallinn.

2.
34506

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie is akkoord met de voorgestelde opzet en de sprekerslijst. Na een verkenning van overige mogelijkheden gaat de commissie tevens akkoord met de voorgestelde datum van 3 oktober 2017.

3.
34.473 (R2069)

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO)

De commissie spreekt de wens uit om de technische briefing over de systematiek van de scorekaarten, die ten grondslag liggen aan de beoordeling van het functioneren van VN-organisaties zoals UNIDO, te houden op dinsdag 26 september.

4.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie gaat akkoord met het voorstel om de toezeggingen nog niet als afgedaan te beschouwen.

5.
E170015

Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

De commissie besluit nu geen vervolg te geven aan de beantwoording van de regering. Wel spreekt de commissie de wens uit om met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken over dit onderwerp van gedachte te wisselen tijdens een nader te bepalen gelegenheid, bijvoorbeeld tijdens de kennismakingsbijeenkomst.

6.
E160047

Commissiemededeling: Europees Defensie Actieplan

De commissie besluit nu niet in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. Wel spreekt de commissie de wens uit om dit onderwerp nauw te blijven volgen en aan de orde te stellen, bijvoorbeeld tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 7 november 2017.

7.
EU-voorstellen Europees Defensiefonds en Verordening industrieel ontwikkelprogramma Europese defensie

De commissie besluit om deze EU-voorstellen opnieuw te agenderen tijdens de commissievergadering van 26 september 2017.

8.
EU-voorstel uit Global Strategy: JOIN(2017)21 Strategische aanpak weerbaarheid in externe actie EU

De commissie besluit om de behandeling van dit voorstel in de Tweede Kamer af te wachten en dit voorstel daarna opnieuw te agenderen.

9.
27925

Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de plenaire vergadering te adviseren de brief van 4 april 2017 van ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de voortgang van de Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS voor kennisgeving aan te nemen.

10.
29521

Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de plenaire vergadering te adviseren de brief van 9 december 2016 van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de antipiraterijoperatie EUNAVFOR Atalanta voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk