Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 oktober 2017
1.
T02366 - Reactie op SER-rapport verduurzaming veehouderij

Brief van de minister van EZ van 13 oktober 2017 in reactie op brief van 4 juli 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 28973, E)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 13 oktober 2017 over te gaan tot nader schriftelijk overleg. Inbreng zal worden geleverd op 14 november 2017. Voorts besluit de commissie de toezegging T02366 nog open te laten staan.

2.
Reactie op motie-Vos c.s. inzake Wet natuurbescherming

Brief van de minister van EZ van 13 oktober 2017 in reactie op brief van 29 september 2017 (verslag schriftelijk overleg 33348, AE)

De commissie besluit de brief van 13 oktober 2017 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de Wet natuurbescherming te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de minister van LNV.

3.
Evaluatie College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Brief van de minister van EZ van 13 oktober 2017 in reactie op brief van 6 oktober 2017 (verslag schriftelijk overleg 27858, B)

De commissie besluit de brief van 13 oktober 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018

Brieven van de minister van Financiën van 29 september 2017 (CXXI, H) en 13 oktober 2017 (CXXI, I)

De commissie besluit het Ontwerpbegrotingsplan Nederland 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Nationale Energieverkenning (NEV) 2017

Brief - met bijlagen - van de minister van EZ van 24 oktober 2017 (30196, F)

De commissie besluit de brief van de minister van EZ van 24 oktober 2017 bij het kennismakingsgesprek met de minister van EZK te betrekken.

6.
Oprichting Invest-NL

Brief van minister van EZ, mede namens de ministers van Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van 25 oktober 2017 in reactie op brief van 3 oktober 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 28165, I)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 7 november 2017.

7.
Evaluatie Topsectorenaanpak

Brief van 27 juli 2017 inzake evaluatie Topsectorenaanpak (TK 32637, 289)

De commissie besluit deze brief te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen en opnieuw te agenderen nadat dit kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden.

8.
Inventarisatie kennismakingsgesprekken nieuwe bewindslieden

De commissie besluit een kennismakingsgesprek te houden met de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en een apart kennismakingsgesprek met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De commissie spreekt daarbij de wens uit deze gesprekken op zo kort mogelijk termijn te houden.

Leden kunnen onderwerpen voor deze gesprekken vóór vrijdag 3 november 2017 naar de griffie sturen. Op 7 november 2017 bespreekt de commissie deze onderwerpen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer