Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 december 2017
1.
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Ten aanzien van die voorstellen van het pakket 'Schone mobiliteit', waarvan de termijn voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar reeds bekend is, besluit de commissie af te zien van het indienen van een dergelijk bezwaar. Zodra de Nederlandse vertaling van voorstel COM(2017)676 is gepubliceerd, zal de commissie besluiten over het eventueel indienen van een subsidiariteitsbezwaar ten aanzien van dat voorstel.
De commissie beziet op 19 december 2017 of er behoefte is over de geselecteerde verordeningsvoorstellen van dit pakket - COM(2017)647 en COM(2017)676 - in schriftelijk overleg te treden met de regering.

2.
Derde Landelijke Afvalplanbeheer Plan (LAP 3)

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 28 november 2017 (30872, B)

De commissie besluit op 19 december 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3.
Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet

Brief - met bijlage - van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 november 2017 (27625, D)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Tweede Kamer de behandeling van de evaluatie heeft afgerond.

4.
Kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016

Brief - met bijlage - van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 december 2017 (27.625, E)

De commissie besluit de brief van 6 december 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een begrotingsdebat wenst.

6.
Rondvraag

De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer van 8 december 2017 (33118, 100), waarin zij informatie geeft over diverse aspecten van de overdracht van het dossier Omgevingswet van het ministerie van IenW naar het ministerie van BZK.

Tijdens het kennismakingsgesprek van de commissie met de minister van BZK op 28 november jl. is ook gesproken over de overdracht van het dossier Omgevingswet. In dat gesprek heeft de minister aangekondigd de Eerste Kamer na het kerstreces per brief te informeren over de planning inzake de invoering van de Omgevingswet, alsmede over de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten. De commissie vraagt het ministerie van BZK op ambtelijk niveau te verzoeken in de aangekondigde brief aan de Eerste Kamer tevens aandacht te besteden aan het onlangs aan het licht gekomen financieel tekort bij de invoering van de Omgevingswet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer