Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2018
1.
34666

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 6 maart 2018.

2.
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Schone mobiliteit'

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Schaper) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Aanbieding rapport Evaluatie tarievenwet Commissie voor de m.e.r.

Brief van de minister van I&W van 8 februari 2018 ter aanbieding van de Evaluatie Tarievenwet Commissie voor de m.e.r. (29383, M)

De commissie besluit op 13 maart 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
E170033

Selectie prioriteiten uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na te gaan wanneer de Kamer de brief over de planning inzake de Omgevingswet en de verdeling van beleidsonderdelen over ministeries kan verwachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer