Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 mei 2018
1.
Toezegging T02494 / motie-Kox c.s. (34775, D)

Armoede bij kinderen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), SP (Don), ChristenUnie (Ester).

2.
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) informeert naar de Wet arbeidsmarkt in balans, waarvan de consultatietermijn inmiddels is verstreken, en naar het antwoord op de op 25 april jl. verstuurde vragen over de Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader (33972, AC).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren