Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 juni 2018
1.
T02382

Toezegging Eindresultaat onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie ter beoordeling voorleggen (33.709)

De commissie besluit toezegging T02382 als openstaand te blijven beschouwen, gelet op de nadere invulling van functies en samenwerkingsafspraken voor het Europees Openbaar Ministerie daadwerkelijke van start zal gaan. De minister van J&V wordt verzocht de commissie te informeren over de voortgang van deze voorbereidingen.

2.
COM(2018)209

Voorstel voor een verordening met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Annex XVII tot Verordening (EC) No 1907/2006 en intrekking van Verordening (EU) No 98/2013 met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

De commissie besluit het BNC-fiche inzake voorstel COM(2018)209 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Mededelingen en informatie

De voortgangsrapportage inzake het voorstel voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie (E170003) van de Raad van de EU geeft geen aanleiding tot agendering.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren