Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 juli 2018
1.
32 317, JA

Brief inzake de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck; JBZ-Raad

De commissie neemt de brief d.d. 2 juli 2018, inzake de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 12-13 juli 2018 (32317, JA) voor kennisgeving aan.

2.
32 317, JB

Verslag nader schriftelijk overleg d.d. 3 juli 2018 over het verslag van de JBZ-Raad 12-13 oktober

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

3.
E180019

Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
E180009

Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake een verzoek om informatie over de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening inzake de beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten; EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM(2018)212

De commissie neemt de brief d.d. 26 juni 2018 ter beantwoording van de commissiebrief van 9 mei 2018 (34996, B) voor kennisgeving aan.

5.
E180013

Verslag schriftelijk overleg over de Europese voorstellen inzake herziening gemeenschappelijke visumcode

Inbreng voor nader schriftelijk overleg zal voor het einde van de week worden geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa (PACE)

PACE sessie, 25-29 juni 2018

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de aangenomen aanbevelingen. De leden van de fracties van VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie, verzoeken de regering per brief om een appreciatie van de aangenomen aanbevelingen, alsmede hoe deze zich verhouden tot het Nederlandse standpunt ten aanzien van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren