Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 oktober 2018
1. 32891 / 33451, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart en de kabinetsreactie daarop; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 24 september 2018, voor kennisgeving aan te nemen en het onderwerp te betrekken bij de behandeling van de toezeggingen die gedaan zijn bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018.

2. Toezeggingen beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

De commissie stelt de Voorzitter voor een derde termijn te houden van het beleidsdebat over de Staat van de rechtsstaat omstreeks eind januari / begin februari 2019, om met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming in debat te gaan over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingen uit dit beleidsdebat. Het ministerie van J&V wordt per brief hiervan op de hoogte gesteld, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat de nog openstaande toezeggingen voor de jaarwisseling zijn nagekomen.

3. Europese voorstellen Meerjarig Financieel Kader (MFK)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 30 oktober 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren