Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 januari 2019
1.
32317, JP

Verslag van de JBZ-Raad van 6-7 december 2018

De commissie besluit wat betreft het onderdeel herziening gemeenschappelijk Europees asielstelsel een mondeling overleg met de staatssecretaris J&V te voeren.

De commissie besluit voorafgaand aan dit mondeling overleg de staatssecretaris te verzoeken in te stemmen met het geven van een technische briefing door ambtenaren van het ministerie van J&V en de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Daarnaast zou de commissie over dit onderwerp ook willen spreken met rapporteurs uit het Europees Parlement en met de Commissie Meijers. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomsten te organiseren.

2.
34309

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

De commissie stelt een lijst op met deskundigen en organisaties om uit te nodigen voor een deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De commissie verzoekt de staf deze bijeenkomst (zo mogelijk) op 12 februari 2019 te organiseren.

3.
T02538 en E180019 - VN Vluchtelingencompact

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor BHO d.d. 13 december 2018 inzake het VN Vluchtelingencompact.

4.
E180019 - VN Migratiecompact

Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden totdat de antwoorden van de staatssecretaris van J&V van de nog niet beantwoorde vragen inzake het Migratiecompact naar de Kamer zijn gestuurd.

5.
32.317, JO

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake nadere vragen van de PVV-fractie over het verslag van de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de ministers van J&V en Buitenlandse Zaken d.d. 4 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie het onderwerp toetreding EU tot EVRM te blijven volgen.

6.
E180034, E180035 en E180036

Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie; Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht; Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

De commissie besluit de technische briefing inzake de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel eerst af te wachten, alvorens dit agendapunt weer op te voeren.

7.
E180037

Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V d.d. 14 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

8.
COM(2018)855

Commissiemededeling over visumwederkerigheid

De commissie besluit de Commissiemededeling inzake visumwederkerigheid voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Mededelingen en informatie

Het lid van Hattem (PVV) verzoekt de staf de overzichten met nieuw gepubliceerde Europese Commissievoorstellen de volgende commissievergadering opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren