Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 22 januari 2019
1.
34864

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrieven aan de minister van BZK en de staatssecretaris van I&W over de behandeling van het wetsvoorstel vast, en besluit deze aldus te verzenden.

2.
Proces behandeling wetgevingsproducten stelselherziening omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 11 januari 2019 in reactie op de brief van 8 november 2018 (Verslag schriftelijk overleg ((33118, AO))

De commissie besluit tot een enkele aanpassing in de voorgelegde conceptbrief. De aangepaste brief zal voorafgaand aan de verzending aan de commissievoorzitter worden voorgelegd.

3.
Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 21 december 2018 (33118, AN)

De commissie besluit schriftelijke te reageren op de brief van 21 december 2018. Een conceptbrief zal door de staf worden opgesteld en per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

4.
Terugkoppeling voorbereidingsgroep DSO

De voorbereidingsgroep geeft een korte terugkoppeling van hun bijeenkomst van 15 januari 2019. De commissie besluit naar aanleiding daarvan eerst de door het ministerie van BZK aangekondigde brief inzake de Beheerovereenkomst DSO-LV 2019 af te wachten. Na ontvangst van deze brief zal het ministerie van BZK verzocht worden een aanvullende technische briefing te verzorgen over het DSO.

De commissie overweegt tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) een deskundigenbijeenkomst te organiseren over het DSO.

5.
Ondersteuning bij behandeling stelselherziening omgevingsrecht

De commissie bespreekt de extra ondersteuning bij de behandeling van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Zij besluit het agendapunt opnieuw te agenderen op 29 januari 2019 om de prioritering te bespreken van de vijf thema's waarbij de commissie extra ondersteuning wenst te ontvangen. Het betreft de thema's decentralisatie, normstelling, uitvoering, participatie en ICT. Aansluitend kunnen de leden van de commissie op die datum ook namen voordragen van deskundigen die zij ten aanzien van de genoemde thema's zouden willen inschakelen.

Voorts zal de commissie op 29 januari 2019 inventariseren welke leden wensen deel te nemen aan de begeleidingscommissie.

6.
Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 januari 2019 (31936, E)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 12 februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk, in afwachting van de behandeling van het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad in de Tweede Kamer.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer