Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 mei 2019
1.
34982

Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
34861

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Fiers) en GroenLinks (Strik). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk dinsdagochtend 21 mei 2019 (voor de fractievergaderingen) de Kamer te doen toekomen. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van deze nota kan het plenaire debat op 28/29 mei 2019 plaatsvinden.

3.
T01914

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De leden van de PvdA-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van GroenLinks. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Rondvraag

Het lid Andriessen (D66) vraagt naar de verdere procedure van de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34471). De griffier brengt in herinnering dat de Kamer op 12 februari 2019 de stemming over het wetsvoorstel heeft opgeschort tot het eind van deze Kamerperiode (28 mei 2019) teneinde de minister voor Rechtsbescherming in de gelegenheid te stellen de Kamer een brief te sturen met nadere informatie over hoe hij de verdere behandeling voor zich ziet. Ambtelijk is verzocht die brief uiterlijk 17 mei aan te bieden, teneinde de commissie in de gelegenheid te stellen de Voorzitter te adviseren omtrent de verdere plenaire behandeling.

Het lid Vlietstra (PvdA) vraagt of de conceptbrief over gesubsidieerde rechtsbijstand al ter controle is verzonden aan de leden van de commissie J&V. De griffier deelt mee dat dit nog niet het geval is en dat dit zo spoedig mogelijk gedaan zal worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren