Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 juni 2019
1. Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronisch patiëntendossier

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 27529, J)

De commissie besluit op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2. Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

Brief van de minister van VWS van 7 juni 2019 (34758, A)

De commissie besluit de bespreking in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer aan te houden.

3. Mededelingen en informatie

Ambtelijk zal worden nagegaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de wetsvoorstellen 33168 (Vergroten investeringsmogelijkheden) en 34995 (Novelle Verbod winstuitkering).
De commissie geeft te kennen kennismakingsgesprekken met de (afzonderlijke) VWS-bewindspersonen op prijs te stellen; nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer