Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juli 2019
1.
Aanbieding Klimaatakkoord

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de vervolgstappen aangaande het Klimaatakkoord te bepalen.

Enkele fracties overwegen een brief te sturen over het ontvangen van de verslagen van de klimaattafels (zoals is verzocht in motie-Van Hattem c.s. 34902, F). De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019 af te wachten alvorens een besluit te nemen over het al dan niet versturen van een brief.

2.
T02011

Toezegging Evaluatie PAS (33.669)

De commissie bespreekt de voorgelegde conceptbrief met inbreng van de fractie van GroenLinks (Kluit). De fracties van Forum voor Democratie, D66, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren sluiten zich bij deze inbreng aan. De aldus vastgestelde brief zal naar de minister van LNV worden verstuurd.

3.
Cijfers (EU)wet- en regelgeving

Verslag nader schriftelijk overleg (29515, F)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 20 juni 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Kennismakingsgesprek minister EZK

De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019.

5.
E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

Nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie inzake politiek dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, C)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
COM(2019)285 Commissiemededeling Energie-unie - De basis leggen voor een succesvolle transitie naar schone energie

De commissie besluit de commissiemededeling in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 10 september 2019.

7.
Interparlementaire samenwerking op het gebied van klimaatbeleid

Tweede Kamerlid Agnes Mulder, rapporteur EU-kopgroep klimaat, informeert de commissie over de bijeenkomst tijdens de VN Klimaatconferentie in Polen en de vervolgstappen die de EU-kopgroep zal nemen op 6-7 oktober 2019 tijdens de interparlementaire conferentie inzake Klimaat in Finland. De commissie zal hier na deze conferentie weer met Agnes Mulder verder over spreken.

8.
Rondvraag

De commissie besluit de brief van de minister van EZK aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het Urgenda-vonnis op 9 juli 2019 (32813, 341) opnieuw ter kennisneming toe te voegen aan de agenda.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer