Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 juli 2019
1. 35087

Invoering van de Wzd-functionaris

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Conceptbrief in reactie op de brieven van de minister voor MZS van 26 april 2019 (33506, AA) en 14 mei 2019 (33506, AB)

Enkele fracties overwegen naar aanleiding van recente informatie hun inbreng aan te passen en zullen deze vóór vrijdag 5 juli a.s. aanleveren. De conceptbrief wordt op 9 juli 2019 ter bespreking geagendeerd.

3. Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E)

De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T02701 wordt met de brief van 29 mei jl. aangemerkt als deels voldaan.

4. Toezegging T02676 - Dossiercontrole

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 24 juni 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 33980, L)

De commissie besluit dit onderwerp op 9 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen en daarbij ook de brief aan de Tweede Kamer over het aangekondigde nieuwe wetsvoorstel, waarvan de Eerste Kamer heden een afschrift heeft ontvangen (33980, M), te betrekken.

5. Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronisch patiëntendossier

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 27529, J)

De commissie neemt de brief van 29 mei 2019 voor kennisgeving aan.

6. Rondvraag

De reeds ontvangen inbreng van de D66-fractie bij de Wet medische hulpmiddelen (35043) zal voorafgaand aan de inbrengdatum alvast onder de aandacht van de commissie worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer