Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 juli 2019
1.
35210 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.

2.
32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

3.
32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het advies van de Commissie Parameters en de voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK); Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het advies Commissie Parameters (EK 32.043, Q). Inbreng zal worden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

4.
35074, M

Voortgang uitwerking maatregelen zzp'ers: motie-Van de Ven/Oomen-Ruijten (35074, I) en toezegging T02734

De commissie besluit de brief d.d. 24 juni 2019 (EK 35.074, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02734 als voldaan te beschouwen.

5.
T02725

toezegging Toezichts- en handhavingsstrategie aanbieden

De commissie besluit de brief van 26 juni 2019 (EK 35.074, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02725 als voldaan te beschouwen.

6.
T02728

Toezegging Uitstel verplichte pensioenregeling payrollmedewerkers

De commissie besluit toezegging T02728 als voldaan te beschouwen.

7.
34352, D

Brief van de staatssecretaris van SZW van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De commissie besluit op 10 september 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de brief voorts te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 34956 (Deactivering van de quotumheffing). Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent).

8.
21.501-31, N

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag WSBVC Raad 13 juni 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief inzake het verslag van de WSBVC-Raad 13 juni 2019 (EK 21.501-31, N) voor kennisgeving aan te nemen.

9.
21.501-31, O

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde Agenda WSBVC Raad 8 juli 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de brief houdende de geannoteerde agenda van de WSBVC-Raad van 8 juli 2019 (EK 21.501-31, O) voor kennisgeving aan te nemen.

10.
Rondvraag

De leden wisselen enkele observaties uit m.b.t. de wijze waarop het debat werd gevoerd over het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd en de mate waarin daarin werd uitgeweid over het pensioenakkoord en het advies van de commissie Parameters.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren