Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juli 2020
1.
35449

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.

2.
Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 (35334, S)

De commissie besluit nog geen schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de brief van de minister van LNV d.d. 17 juni 2020 en eerst het gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat plaats zal vinden op 6 oktober 2020, af te wachten.

3.
Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

De commissie besluit een technische briefing van de Europese Commissie te verzoeken aangaande de biodiversiteitsstrategie en de "van boer tot bord"-strategie. Voorts besluit de commissie inbreng te leveren voor schriftelijk overleg na deze briefing over beide voorstellen. Ook wenst de commissie het BNC-fiche inzake de biodiversiteitsstrategie af te wachten, alvorens schriftelijke vragen te stellen.

4.
Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2020 (33037, S)

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 8 september 2020.

5.
Voorbespreking gesprek met het (voormalige) Adviescollege Stikstofproblematiek

De commissie houdt een voorbespreking van het gesprek met het (voormalige) Adviescollege Stikstofproblematiek dat op 6 oktober 2020 plaats zal vinden. Zij besluit uiterlijk 17 juli 2020 per e-mail de onderwerpen aan te leveren die de leden wensen te bespreken tijdens dit gesprek, zodat bepaald kan worden welke leden van dit voormalige college kunnen deelnemen aan dit gesprek.

Voorts verzoekt de commissie na te gaan of er een webinar beschikbaar is waarin het eindadvies wordt samengevat, zodat de leden dit kunnen gebruiken ter voorbereiding van het gesprek.

6.
Uitvoering TK-moties nertsenhouderijen

Verslag schriftelijk overleg (35006 / 28286, H)

De commissie besluit uiterlijk 9 juli 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg te leveren inzake het voorgehangen 'Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen.' De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7.
Steun individuele bedrijven

Verslag schriftelijk overleg (35420, K)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 3 juli 2020 na het zomerreces opnieuw te agenderen, nadat de door het lid Crone (PvdA) gevraagde appreciatie van de minister van EZK over de toetsingspunten van de Algemene Rekenkamer inzake steun aan individuele bedrijven is ontvangen.

8.
Overzicht aangehouden brieven die zijn betrokken bij het MO met de minister van EZK inzake klimaatakkoord en Green Deal

De commissie bespreekt een aantal brieven waarvan de commissie eerder had besloten de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten. De commissie besluit de volgende brieven voor kennisgeving aan te nemen:
- Brief van de minister van EZK inzake voorstel voor een Klimaatakkoord, 28 juni 2019 (32813, H);
- Brief van de minister van EZK inzake aanbieding Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK), 25 november 2019, (32813, L);
- Brief van de minister van EZK inzake uitvoering van het Klimaatakkoord, 20 maart 2020 (32813, O);
- Brief van de minister van EZK inzake kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en aanvullende notities, 1 november 2019, (32813, J);
- Het verslag schriftelijk overleg inzake de investeringsplan voor Europese Green Deal en het fonds voor een rechtvaardige transitie (35404, C).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer