Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 september 2020
1.
35170

Screening ambtenaren van politie en politie-externen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum in het najaar.

Tevens besluit de commissie toezegging T02599 als voldaan te beschouwen.

2.
35125

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 13 oktober 2020.

3.
35106 (R2115), E

Brief van de minister van J&V over uitkomst van de heroverweging taakuitbreiding naar openbare orde-voorvallen van de Onderzoeksraad; Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van J&V d.d. 22 juli 2020 en besluit deze te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

4.
T02678

Toezegging Overleggen met verhuursector ter voorkoming van drugsoverlast (34.763)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 20 juli 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
35300 VI, AT

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het jaarplan Rechtspraak 2020; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 22 september 2020.

6.
35300 VI, AU

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de motie-Nicolaï c.s. over het slavernijverleden; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit de brief van 17 augustus 2020 van de minister van BZK voor kennisgeving aan te nemen.

7.
32735, K

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de Rapportage 2019 – Internationale Mensenrechtenprocedures; Mensenrechten in het buitenlands beleid

De commissie besluit op 6 oktober 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

8.
35.300 VI EK, U

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit dat de leden Veldhoen (GroenLinks), Backer (D66), Bikker (ChristenUnie) en Baay-Timmerman (50PLUS) in gesprek gaan met de Algemene Rekenkamer over verdere uitvoering van de motie-Veldhoen c.s.

9.
35300 VI, AN

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek”; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming d.d. 30 juni 2020 opnieuw te agenderen na het algemeen overleg over digitalisering in de Tweede Kamer op 10 december 2020.

Tevens besluit de commissie om een werkgroep in te stellen over artificiële intelligentie, teneinde te bezien hoe de kennis van de leden op dit terrein vergroot kan worden. Aan de werkgroep zullen de leden Veldhoen (GroenLinks), Recourt (PvdA), De Blécourt (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (FVD) en Bezaan (PVV) deelnemen.

10.
E200008

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het verslag van de Europese Commissie inzake de implementatie van Richtlijn 2012/29/EU; Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming d.d.18 augustus 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

11.
E200009

Commissiemedeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en SP (Janssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

12.
Mededelingen en informatie

Het lid Recourt (PvdA) informeert naar de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35 526). De commissievoorzitter geeft aan dat dit hedenmiddag besproken wordt in de gecombineerde vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren