Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 november 2020
1.
35554

Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 24 november 2020 te houden. Inbreng voor het voorlopig verslag kan worden geleverd tot en met woensdag 25 november 2020 en ruwe inbrengen worden naar het ministerie doorgestuurd. De reactietermijn van de proef van het voorlopig verslag wordt op vrijdagochtend 27 november 2020 bepaald. De memorie van antwoord dient uiterlijk vrijdagmiddag, 16:00 uur, binnen te zijn.

2.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Het is de voorlopige inschatting van de commissie dat een debat over de begroting OCW wenselijk noch noodzakelijk is.

3.
Toezegging T01570

Toezegging Toesturen van en meenemen punten in evaluatiekader, evalueren en halfjaarlijks monitoren, alsmede eventueel aanpassen wetgeving na evaluatie (33.106 / 32.812)

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 november 2020 inzake Evaluatie en Verbeteraanpak passend onderwijs (33106, Z) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01570 wordt als voldaan aangemerkt.

4.
Prioritair voorstel: Commissiemededeling inzake een strategie voor gelijkheid van LGBTI's 2020-2025

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en op 24 november 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Afhankelijk van de vraag of ook de commissie SZW het voorstel in behandeling wenst te nemen wordt bekeken of dit in een gecombineerde vergadering gebeurt.

5.
Rondvraag

De staf meldt dat de nota naar aanleiding van het verslag bij de wetsvoorstellen 35042 en 35453 nog niet ontvangen is en dat zij daarover in nauw contact met het ministerie van OCW staat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman