Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 november 2020
1.
35439

Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 8 december 2020.

2.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van J&V over de vertrouwelijkheid van de bijlage bij zijn brief van 12 november 2020. De commissievoorzitter zal in samenspraak met de griffie een conceptbrief opstellen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Voorts stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een datum na half februari 2021.

3.
34997, S en 29911 / 34997, A

Brief van de minister van J&V over uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Bestrijding georganiseerde criminaliteit

De commissie besluit op 8 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
T02137

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiëren (33.308)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 november 2020, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
E200009

Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 november 2020, te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren