Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 december 2020
1.
35554

Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor het kerstreces plenair te behandelen (bijvoorbeeld op 7/8 of 14/15 december a.s.) en erover te stemmen. De commissiegriffier zal de commissie informeren, zodra de datum van plenaire behandeling is vastgesteld.

2.
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden, samen met wetsvoorstel 35582.

3.
35582

Variawet hoger onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden, samen met wetsvoorstel 35282.

4.
35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie bespreekt het voorstel van het lid Schalk (SGP) voor het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Binnen de commissie blijkt onvoldoende steun voor het voorstel te bestaan.

5.
Toezegging T02912

Toezegging Scholen getroffen door de coronacrisis (35.050)

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 november 2020 inzake deze toezegging (35570 VIII / 34512 / 35050, A) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02912 als voldaan.

6.
E200026

Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

7.
COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 12 januari 2021. Op die datum kunnen fracties desgewenst al inbreng leveren. De staf gaat na of het actieplan samen met de commissie SZW moet worden opgepakt.

8.
JOIN(2020) 17 - EU-actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025

De commissie laat de eventuele behandeling van het actieplan, nu het specifiek om de externe betrekkingen gaat, aan de vaste commissie voor BDO.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman