Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 december 2020
1.
35317

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35454

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
34605

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 26 januari 2021.

4.
35439

Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 19 januari 2021.

5.
35367

Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van FVD (Frentrop).

6.
34997, S en 29911 / 34997, A

Brief van de minister van J&V over uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van CDA (Rombouts). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7.
E200009

Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie en het lid van het Europese Commissie inzake antwoorden EU-strategie rechten van slachtoffers (2020-2025); EU-voorstel: Commissiemededeling EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie, d.d. 30 november 2020, te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).

8.
Terugkoppeling gesprek met Algemene Rekenkamer over de motie-Veldhoen

Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft een terugkoppeling inzake het gesprek met de Algemene Rekenkamer over de uitvoering van de motie-Veldhoen (35300 VI, U). Aangegeven wordt dat op een later moment een vervolggesprek zal plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.
Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer een technische briefing aangeboden over J&V-dossiers. De commissie geeft aan dat zij deze uitnodiging graag aanneemt.

9.
35.570 VI

Inventarisatie begrotingsdebat J&V, in het bijzonder de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis

De commissie acht het op dit moment niet oppertuun een plenair debat over de begroting J&V 2021 te voeren inzake de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis en houdt de mogelijkheid open op een later moment in 2021 over dit onderwerp te spreken met de minister voor Rechtsbescherming.

Voorts besluit de commissie een rappelbrief te sturen naar aanleiding van de tot op heden uitgebleven beantwoording van nadere vragen over het jaarplan Rechtspraak 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren