Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 december 2020
1. 35337

Wijziging Drank- en Horecawet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

De commissie besluit de mededeling na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer