Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 februari 2021
1.
35600

Stikstofreductie en natuurverbetering

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 maart 2021.

2.
35092

Ondersteunen opgave windenergie op zee

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

3.
35642

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

4.
35521

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

Verslag schriftelijk overleg (33037 / 35233, V)

De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

6.
Contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 35233, U)

Brief van de minister van LNV van 9 september over contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 352333, U)

De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

7.
Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Verslag nader schriftelijk overleg (33037, X)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8.
Afschrift van de verzamelbrief SARS-CoV-2

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G)

De commissie stelt de voorgelegde concepttoezegging met een wijziging vast en de status van de toezegging nog op openstaand te laten. Daarnaast besluit de commissie de brief de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G) voor kennisgeving aan te nemen.

9.
COM(2020) 824 - Europees voorstel voor verordening inzake herziening TEN-E-verordening

De commissie besluit het Europees voorstel voor verordening inzake herziening van de TEN-E verordening niet in behandeling te nemen en het BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.

10.
Mededeling Europese Commissie renovatiegolfstrategie

Verslag schriftelijk overleg (35699, A)

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 8 februari 2021 (35699, A) voor kennisgeving aan te nemen.

11.
Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

Verslag schriftelijk overleg (35700 / 35710, A)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 17 februari 2021 (35700 / 35710, A) voor kennisgeving aan te nemen.

12.
Borgstelling MKB-landbouwkredieten aangepast voor Capital Requirements Regulation (CRR) en Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

Brief van de minister van LNV van 9 februari 2021 (35420, AC)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 9 februari 2021 (35420, AC) voor kennisgeving aan te nemen.

13.
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

Brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.

14.
Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)

Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 februari 2021 (34252, D)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 12 februari 2021 (34252, D) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit (wijziging van de Gids proportionaliteit) voor kennisgeving aan te nemen.

15.
Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Verslag schriftelijk overleg (35420, AE)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 18 februari 2021 (35420, AE) voor kennisgeving aan te nemen.

16.
E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

De commissie besluit het pakket voorstellen met de titel ‘Pakket Fit for 55’ als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer