Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 20 april 2021
1. Europees migratie- en asielpact

N.a.v. de verslagen van de deskundigenbijeenkomsten inzake het migratie- en asielpact d.d. 2 en 23 maart 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden Adriaansens (VVD), Karimi (GroenLinks) en Vos (PvdA) gezamenlijk, Stienen (D66), Van Hattem (PVV) en Talsma (ChristenUnie). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. Rondvraag

Artikel NJB: "Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht"

De commissie neemt kennis van het rapport Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht van SVMA/VAJN en het artikel "Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht" uit het NJB, dat ter kennisneming aan de agenda was toegevoegd, en wenst dit te agenderen na ontvangst van een aan de staatssecretaris van J&V te vragen appreciatie van deze publicaties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren