Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 mei 2021
1.
35597

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
T02762

Toezegging In de toelichting van de AMvB’s ingaan op de aspecten noodweer en geweldsinstructie (34.558)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te handhaven, in afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij (35811). De AMvB geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen.

3.
34641, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 18 mei 2021.

4.
35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie bespreekt het voorstel van de Raad van State om naar aanleiding van voorlichtingsvragen van de commissie aan de Raad van State over het wetsvoorstel, een mondelinge toelichting te geven in een niet-openbare bijeenkomst. De commissie besluit niet op dit voorstel in te gaan en alsnog schriftelijke voorlichting te vragen aan de Raad van State, aangezien zij het wenselijk acht dat de beantwoording van de vragen openbaar is.

5.
33552, A

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Op verhaal komen : naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit"; Slachtofferbeleid

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de inhoudelijke reactie van een nieuw kabinet op het rapport.

6.
T02307

Toezegging Uitbreiding spreekrecht tot stieffamilie (34.082)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).

7.
T03035

Toezegging Resultaten validatie aannames stelselherziening rechtsbijstand (35.300 VI)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren een gezamenlijke inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8.
T02936

Toezegging Onderzoek naar het Burger Service Nummer (BSN) op administratieve formulieren in de rechtspraak (29.279)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming d.d. 26 april 2021 (29279, E).

9.
35300 VI / 35300, BK

Brief van de bewindspersonen van J&V over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat; Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 juni 2021.

10.
35300 VI, BJ

Brief van de minister van BZK over een wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 23 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

11.
COM(2021)170

Mededeling over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van het BNC-fiche.

12.
Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter meldt dat een werkgroep ingesteld is voor de eerste inventarisatie inzake de zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht" van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden: Recourt (PvdA), De Boer (GroenLinks), Sent (PvdA), Geerdink (VVD), Van Kesteren (CDA) en Karimi (GroenLinks). Het lid Otten (Fractie-Otten) zal nog gevraagd worden om deel te nemen aan de werkgroep.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren