Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 mei 2021
1.
35398

Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
'Contouren toekomstig mestbeleid'en 'Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven'

Brief 9 september 2020 (33037/35233, U) en Verslag schriftelijk overleg 22 oktober 2020 (33037/35233, V)

De commissie besluit op 25 mei 2021 inbreng te leveren voor (nader) schriftelijk overleg.

3.
Rapport ‘Kiezen én delen - Advies van de Studiegroep Ruimtelijke inrichting landelijk gebied’

Brief van de minister van LNV van 12 mei 2021 (35600 / 35334 / 33576, X)

De commissie besluit de brief van 12 mei 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit zij de voorliggende concept-toezegging vast te stellen en deze als voldaan aan te merken.

4.
E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Brief Europese Commissie van 21 april 2021 (35710, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Uitnodiging digitale IPC Rural Development, Agriculture and Territorial Cohesion - 16 juni 2021

Er hebben zich nog geen leden aangemeld voor de digitale interparlementaire conferentie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer