Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 juli 2021
1. Informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021

De commissies nemen de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021 (32317, MG) voor kennisgeving aan.

2. Openstaande correspondentie I&A/JBZ

De commissies besluiten naar aanleiding van de tot op heden uitgebleven beantwoording van een op 29 april 2021 uitgestuurde brief inzake een verzoek om appreciatie van het rapport "Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht" van SVMA/VAJN en het artikel "Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht" uit het Nederlands Juristenblad, alsmede een op 12 mei 2021 uitgestuurde brief met vragen over het Europees migratie- en asielpact een rappelbrief te versturen naar de staatssecretaris van J&V. De griffie zal daartoe een conceptbrief opstellen, die per e-mail aan de leden van de commissies zal worden voorgelegd.

3. E210003

Antwoord van de Europese Commissie op de brief met vragen betreffende de voorstellen voor een verordening tot wijziging mandaat Europol

De commissies besluiten de brief van de Europese Commissie van 1 juli 2021 (35745, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra