Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 juli 2021
1. 30573

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020; Migratiebeleid

Ten aanzien van de brief van de staatssecretaris J&V van 7 juli 2021 (30573, A) besluit de commissie op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden. De commissie besluit het agendapunt opnieuw te agenderen op 14 september 2021 om te bespreken op welk moment een mondeling overleg gepland kan worden.

2. Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het rapport “Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht"; Vreemdelingenbeleid

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (19637, H) op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) een commissiebrief te versturen waarin de commissie verzoekt om op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van de acties die zijn of worden verricht door de door het Directoraat-Generaal Migratie ingerichte werkgroep. De griffie zal daartoe een conceptbrief opstellen, die per e-mail aan de leden van de commissie zal worden voorgelegd.

3. Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer: Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Adriaanse), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos) en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. E180035

Brief van de staatssecretaris van J&V over het voorlopig politiek akkoord over de verordening inzake het Asielagentschap van de EU; EU-voorstellen: migratievoorstellen n.a.v. Staat van de Europese Unie 2018 COM(2018)631, 633, 634

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35048, C) voor kennisgeving aan te nemen.

5. E200018

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de deskundigenbijeenkomsten van 2 en 23 maart 2021 en het verslag van een schriftelijk overleg van 25 maart 2021 inzake het Europees migratie- en asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35612, F) en besluit het agendapunt op 28 september 2021 opnieuw te agenderen voor bespreking.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra