Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 september 2021
1.
Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Brief van de minister van Financiën van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T) en brief van de minister EZK van 29 juni 2021 (35123, Q)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
Aanvullende steun voor evenementen

Brief van de staatssecretaris van EZK en de ministers van OCW en BZK van 14 juli 2021 (35420, BD)

De commissie besluit het commissiedebat over Cultuur en Corona in de Tweede Kamer op 28 september a.s. af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen.

3.
Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Brief d.d. 30 augustus 2021 (35420, BE)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

4.
Oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland

Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (I /II 29697, F / 104)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (29697, F/104) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
EU-bosstrategie

Mededeling 16 juli 2021, COM(2021) 572

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens deze mededeling opnieuw ter bespreking te agenderen.

6.
Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

7.
Vervolgacties naar aanleiding van eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Brief van de minister van LNV 9 juli 2021 (35334, AG)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

8.
Regeling nieuwe AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Verslag schriftelijk overleg (35600 / 35334, AD)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

9.
Stand van zaken van het Omschakelprogramma

Brief van de minister van LNV van 13 juli 2021 (35334, AH)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

10.
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

Brief van de minister van LNV van 31 augustus 2021 (35334, AJ)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

11.
E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Brief Europese Commissie van 27 juli 2021 (35710, D)

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de Europese Commissie van 27 juli 2021. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

12.
E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

Brief Europese Commissie d.d. 5 augustus 2021 (35821, D)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 5 augustus (35821, D) voor kennisgeving aan te nemen.

13.
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2 september 2021 (35668, J)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 september 2021.

14.
Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

Brief van de minister van LNV van 6 september 2021 (33910, S)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 6 september 2021 (33910, S) voor kennisgeving aan te nemen.

15.
Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

Brief van de minister van LNV van 7 september 2021 (32813, X)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 7 september 2021 (32813, X) voor kennisgeving aan te nemen.

16.
Verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen

Brief van de staatssecretaris van EZK van 7 september 2021 (35420, BF)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 7 september (35420, BF) voor kennisgeving aan te nemen.

17.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het gesprek met de Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) van 5 oktober 2021 te verplaatsen in verband met het bezoek aan de Hoge Raad op 5 oktober 2021.

De commissie verzoekt de staf om na te gaan of het mogelijk is een delegatie van de Eerste Kamer in november a.s. te laten deelnemen aan de klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Zij besluit om dit onderwerp op 28 september 2021 opnieuw te agenderen. De fracties zullen hierover vooraf intern overleg voeren.

18.
Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag van het lid Dessing (FVD) bespreekt de commissie de informatiebehoefte ten aanzien van het overheidsbeleid inzake waterstof en andere alternatieve energiebronnen. In verband daarmee besluit zij de hierop betrekking hebbende stukken te agenderen op 28 september 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer