Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 september 2021
1.
Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

Brief d.d. 30 augustus 2021 (35420, BE)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 5 oktober 2021.

2.
Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor een brief waarin ook vragen zullen worden gesteld over andere recente brieven van de regering aangaande stikstofbeleid. Voorts besluit de commissie toezegging T03110 op voldaan te zetten.

3.
Vervolgacties naar aanleiding van eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Brief van de minister van LNV 9 juli 2021 (35334, AG)

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor een brief waarin ook vragen zullen worden gesteld over andere recente brieven van de regering aangaande stikstofbeleid.

4.
Regeling nieuwe AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

Verslag schriftelijk overleg (35600 / 35334, AD)

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor een brief waarin ook vragen zullen worden gesteld over andere recente brieven van de regering aangaande stikstofbeleid.

5.
Stand van zaken van het Omschakelprogramma

Brief van de minister van LNV van 13 juli 2021 (35334, AH)

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor een brief waarin ook vragen zullen worden gesteld over andere recente brieven van de regering aangaande stikstofbeleid.

6.
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

Brief van de minister van LNV van 31 augustus 2021 (35334, AJ)

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor een brief waarin ook vragen zullen worden gesteld over andere recente brieven van de regering aangaande stikstofbeleid.

7.
Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Brief van de minister van LNV van 5 juli 2021 (33037, Z)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 5 juli 2021 (33037, Z) voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 30 juni 2021 (28973/35334/35347, J) en het verslag nader schriftelijk overleg (35334 / 35347, AD) voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2 september 2021 (35668, J)

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 5 oktober 2021.

10.
Europees pakket maatregelen inzake duurzame financiering

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.
Voorts besluit zij ten aanzien van dit pakket maatregelen de Europese Commissie te verzoeken eind dit jaar een actualisatie van deze voorstellen te mogen ontvangen. Dit verzoek aan de Europese Commissie zal worden gecombineerd met het verzoek van gelijke strekking aangaande de voorstellen van het 'Fit for 55'-pakket, waartoe de commissies EZK/LNV en IWO heden hebben besloten.

11.
EU-bosstrategie

Mededeling 16 juli 2021, COM(2021) 572

De commissie besluit de mededeling in behandeling te nemen en op 12 oktober 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

12.
COP26

De commissie acht deelname vanuit de Eerste Kamer aan COP26 te Glasgow in november 2021 niet opportuun, dit mede gezien het feit dat de Tweede Kamer reeds met een delegatie aan deze conferentie zal deelnemen.

13.
Technische briefing nieuwe energiebronnen

De commissie besluit de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie te vragen of ambtenaren van het ministerie van EZK een technische briefing inzake nieuwe energiebronnen kunnen verzorgen. De commissie vraagt de staf hiervoor een geschikte datum te vinden.

14.
Steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven

Brief van 24 september 2021 (35420, BG)

De commissie besluit de brief van de regering van 24 september 2021 (35420, BG) voor kennisgeving aan te nemen.

15.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het gesprek met het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) te verzetten naar 9 november 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer