Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 november 2021
1.
E210023 - Werkprogramma Europese Commissie 2022

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie stemt in met het memo inzake de planning van de prioritaire selectie door fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2022 en geleidt het door ter vaststelling in het College van Senioren.

2.
E210026 - Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2021

De commissie besluit de inbreng voor schriftelijk overleg inzake de Mededeling over het Uitbreidingspakket 2021 drie weken aan te houden. Deelname aan het gesprek met de Servische minister van Buitenlandse Zaken zal per e-mail worden geïnventariseerd.

3.
Strategisch Prognoseverslag 2021

De leden van de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng voor een schriftelijk overleg met de regering.

4.
Algemene Europese Beschouwingen 2022

De commissie bespreekt een datumvoorstel voor de Algemene Europese Beschouwingen en besluit om deze in mei/juni te houden. De staf zal voorstellen voor een geschikte datum doen bij een volgende vergadering. De commissie stemt ermee in eventuele voorbereidende gesprekken digitaal te houden. De inventarisatie van de onderwerpen wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

5.
Plenaire COSAC, 29-30 november 2021

Commissievoorzitter Oomen-Ruijten geeft aan te zullen deelnemen aan de plenaire COSAC op 29-30 november. Deelname wordt verder geïnventariseerd per e-mail.

6.
AFCO ICM over de Toekomst van Europa, 9 november 2021

De leden van de delegatie in de AFCO ICM op 9 november 2021, Oomen-Ruijten (CDA) en Koole (PvdA), doen mondeling verslag van het verloop van de conferentie.

7.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie. Deelname en onderwerpen ter bespreking kunnen aan de staf worden doorgegeven.

8.
21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 21 en 22 oktober 2021 van de Raad Algemene Zaken van 19 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman