Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 maart 2022
1. 35628, F

Brief van de minister van OCW inzake Nederlandse inzet EU-voorstel: Richtlijn verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2017 16433/12)); Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Fiers) en de SGP (Schalk). De inbreng zal tezamen met de inbreng bij de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2022 inzake evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de (semi)publieke top (35628, G) verwerkt worden tot één brief. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 35628, G

Brief van de minister van OCW inzake de Kabinetsreactie op het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg ‘Sturing en beleid voor evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de (semi)publieke top’ en de QuickScan ‘Genderdiversiteit’; Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Fiers), de PvdD (Prast) en de SGP (Schalk). De inbreng zal tezamen met de inbreng bij de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 februari 2022 inzake gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (35628, F) verwerkt worden tot één brief. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 35145, H

Brief van de minister voor PVO over bekrachtiging van het Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Fiers) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 35984, K

Brief van de staatssecretaris van OCW over publicatie van documenten inzake de aankoop van de Vaandeldrager naar aanleiding van Wob-verzoeken; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2022 (35984, K).

5. Toezegging T03060 / 35554, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks/PvdA (Veldhoen/Fiers) en van D66 (Pijlman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Toezegging T03346 / 35984, L

Toezegging Maximale toegankelijkheid Vaandeldrager (35.984); Brief van de staatssecretaris van OCW over plan tournee De Vaandeldrager door Nederland; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2022 (35984, L) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03346 als voldaan aan te merken.

7. 34911, P

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over rapportage evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld; Verlaagd wettelijk collegegeld

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 maart 2022 (34911, P) voor kennisgeving aan te nemen.

8. Inventarisatie Ambassadeursconferentie

Uit inventarisatie blijkt dat de commissie geen aanvullende onderwerpen naast de reeds eerder geïnventariseerde onderwerpen wenst aan te dragen voor bespreking tijdens de Ambassadeursconferentie van 16 juni 2022. In verband met de gewijzigde datum wordt leden vriendelijk verzocht zich opnieuw aan te melden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra