Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 mei 2022
1. Toezegging T02945 / 35218, L

Toezegging Verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de media (35.218); Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het adviesrapport 'Lokale media: niet te missen'; Wet elektronische publicaties

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 24 mei 2022.

2. 35925 VIII, E

Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO inzake aanbieding van de Staat van het Onderwijs 2022; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Kesteren) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 35628, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven en evenredige man-vrouwverhouding in de (semi)publieke top; Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 april 2022 (35628, H) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Gesprek met de Onderwijsraad

De commissie stemt in met een gesprek met de Onderwijsraad op 14 juni 2022 van 16.00 tot 17.00 uur en met de conceptagenda voor dit gesprek. Daarbij geeft zij wel aan wat meer tijd te willen nemen om het onderwerp 'taal- en rekenvaardigheden' te bespreken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra