Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 juni 2022
1. Mondeling overleg stand van zaken Omgevingswet: opzet en duur

De commissies stemmen in met de voorgestelde opzet en duur van het mondeling overleg Omgevingswet met de minister voor VRO op 21 juni 2022. Tijdens of na afloop van het mondeling overleg vindt geen besluitvorming plaats. Leden kun naar eigen goeddunken onderwerpen inbrengen.

2. Adviezen, rapporten en onderzoeksresultaten DSO juni 2018-heden

Brief van de minister voor VRO over het verstrekken van documenten over het functioneren en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 3 juni 2022 (33118/34986, DT) en besluiten deze brief te betrekken bij het mondeling overleg Omgevingswet van 21 juni a.s. en de verdere behandeling van de Omgevingswet.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra