Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 juni 2022
1. Voortgang stikstofproblematiek

Verslag nader schriftelijk overleg (35334/ 33576 / 35600, AQ)

De commissie besluit op 5 juli 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Op verzoek van de commissie gaat de staf na of de minister voor Natuur en Stikstof Fase 2 van het TNO-rapport, inclusief de inhoudelijke appreciatie gelijktijdig met de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer kan doen toekomen.

2. Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Tevens besluit de commissie de status van de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen.

3. Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

De commissie besluit op 13 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie om toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.

4. Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 3 juni 2022 (29023 , R)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. T03257

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 7 juni 2022 (35092 / 33561, L)

De commissie besluit op 5 juli 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en om de toezegging T03257 opnieuw te agenderen op 5 juli.

6. Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie van 16 september 2021 (34902, R)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de staf om de correspondentie inzake stikstof te bundelen en op 13 september 2022 ter bespreking te agenderen.

8. Rondvraag

De commissie besluit om de vervolgvragen inzake de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 heden avond tijdens het kennismakingsgesprek met de minister voor Klimaat en Energie indien mogelijk aan de orde te stellen.
Tevens besluit de commissie om een nabespreking in vervolg op het kennismakingsgesprek met deze minister te agenderen op 5 juli 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk