Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2022
1. 35967

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De commissie brengt eindverslag uit en wenst de Kamervoorzitter voor te stellen het wetsvoorstel kort plenair te behandelen op 12 juli 2022.

2. 28362, C

Brief van de minister van BZK over de volgende fase van actieve openbaarmaking van onderliggende departementale nota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 13 september 2022.

3. 35925 VII / 35925 IV, I

De commissie besluit de status van toezegging T02845 ongewijzigd (deels voldaan) te laten.

4. 35424, X

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg op 13 september 2022.

5. T03047 & T03199

Toezegging Rapportages plancapaciteit en realisaties (35.578); Toezegging Uitbreiden in en om dorpen (35.518/ 35.488/35.516)

De commissie besluit de brief van 24 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezeggingen T03047 en T03199 als voldaan aan te merken.

6. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022 (ook relevant voor leden commissie KOREL)

De commissie verwacht behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over de wijzigingen begrotingsstaten gemeentefonds 2022 (36120 B) en provinciefonds 2022 (36120 C).

7. EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door rechtstreekse algemene verkiezingen

De commissie is voornemens een conceptbrief met een subsidiariteitsbezwaar ter vaststelling door te geleiden naar de plenaire vergadering op 12 juli 2022. Hiertoe zal deze eerst ter vaststelling door de commissie in de commissievergadering van dinsdagochtend 12 juli 2022 worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman