Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2022
1. 35929

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 september 2022.

2. 36080

Verbod op trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 36088

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de ChristenUnie (Ester) en de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Na vaststelling van de brief zal de regering worden verzocht uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 17.00 uur te antwoorden.

4. 32140, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 3 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2023.

5. T03339; 25.087

Toezegging Voortgangsrapportage inzake de bestrijding van belastingontwijking (35.927); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit op 12 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (EK 25.087 / 35.927, R)

De commissie besluit de status van toezegging T03339 te wijzigen in legisprudentie, gelet op de toezegging van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst om voortaan jaarlijks in oktober een monitoringsbrief te sturen.

6. 35927, P

Brief minister BZK inzake toezegging wijziging ozb Gemeentewet

De commissie besluit de brief van 28 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de concepttoezegging als "openstaand" te blijven aanmerken.

7. 36108 / 29232, C

Brief van de minister van Financiën en de minister van I&W inzake update financiële steunpakket KLM; Brief van de ministers van Financiën en van I&W over de derde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit de brieven van van 23 juni 2022 (EK 36.108 / 29.232, C) en 29 juni 2022 (EK 35.505 / 29.232, I) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens verzoekt zij de griffier het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 mogelijk in combinatie met de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 op 12 juli a.s. te agenderen.

8. T03229 / 35302, N

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

De commissie besluit geen inbreng te leveren inzake de uitvoering van de Motie Otten (EK 35302, N) en toezegging T03229.

9. E210022

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het pakket EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423 en 429); EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429)

Op verzoek van het lid Vendrik besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 september 2022.

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de betekenis van de tijdsaanduiding "na de zomer" als het gaat om het aan de Kamer toesturen van de opvolging van de uitkomsten uit de verschillende evaluaties op het gebied van witwassen en het financieren van terrorisme.

10. 21501-07, EO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit op 12 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

11. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie mandateert haar voorzitter om in overleg te treden met de commissievoorzitter SZW ten einde te bepalen of op 12 juli 2022 één begrotingsdebat (o.v.) wordt gewenst (over wetsvoorstel 36.120 IX Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) én wetsvoorstel 36.120 XV Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) gezamenlijk) of dat twee aparte begrotingsbehandelingen de voorkeur verdienen.

Een gecombineerd debat over beide wetsvoorstellen zou gevoerd kunnen worden onder de noemer "koopkracht" en kunnen plaatsvinden met deelname van de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

Ongeacht de keuze voor een gecombineerd debat of twee afzonderlijke debatten verwacht de commissie geen vragen te hebben aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane.

Wat betreft de verdere reikwijdte van het debat/de debatten herbevestigt de commissie haar besluitvorming in de commissievergaderingen van 7 en 28 juni 2022 en verzoekt zij deze besluitvorming ook ter kennis te brengen van de Kamervoorzitter.

12. Inventarisatie belangstelling deelname Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG) op 10/11 oktober 2022

De leden Prast (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Crone (PvdA) hebben belangstelling voor deelname aan de Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG) op 10 en 11 oktober 2022 in Praag.

13. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de publicatie van de Derde klachtenmonitor Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (hierna: UHT) van de Nationale ombudsman op 1 juli 2022 besluit de commissie, op verzoek van het lid Vendrik (GroenLinks), om deze monitor op 13 september 2022 apart te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman