Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- E210022

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het pakket EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423 en 429); EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429)

Op verzoek van het lid Vendrik besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 13 september 2022.

De commissie verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de betekenis van de tijdsaanduiding "na de zomer" als het gaat om het aan de Kamer toesturen van de opvolging van de uitkomsten uit de verschillende evaluaties op het gebied van witwassen en het financieren van terrorisme.

- 21501-07, EO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit op 12 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman