Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 november 2022
1. Appreciatie rapport Remkes, “Wat wel kan - Uit de impasse en een aanzet voor perspectief”

Brief van de minister van LNV en de minister voor N&S van 14 oktober 2022 (30252 / 35334, C)

De commissie besluit de appreciatie van het rapport Remkes te betrekken bij het geplande schriftelijk overleg na de technische briefing over de stikstofproblematiek.

2. Klimaatnota 2022 en KEV 2022 en ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 1 november 2022 (32813, AP), 20 september 2022 (32813, AN) en 2 juni 2022 (32813, AH)

De commissie besluit de technische briefing van de Raad van State op 29 november 2022 en de verdere behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens de brieven van de minister voor Klimaat en Energie van 1 november, 20 september en 2 juni jl. opnieuw te agenderen.

3. Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg (34902, S)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 22 november 2022.

4. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat (36200 XIII en 36200 XIV)

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 en Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

Het lid Koffeman (PvdD) geeft namens de leden van zijn fractie aan behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over de Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36200 XIV). Het lid Kluit (GL) merkt op zich het recht voor te behouden eerst een beslissing te nemen over het al dan niet houden van een begrotingsdebat nadat beide begrotingsstaten voor procedure staan geagendeerd.

5. Technische briefing over enkele aspecten van de stikstofproblematiek

De commissie wenst vast te houden aan de door haar in de brief van 14 oktober jl. voorgestelde datum van 15 november 2022 voor een technische briefing over enkele aspecten van de stikstofproblematiek.

6. Rondvraag

- Het lid Berkhout (Fractie-Nanninga) heeft tijdens het kennismakingsgesprek met de minister voor Klimaat en Energie op 21 juni 2022 een vraag gesteld over het naderende diesel tekort. Op zijn verzoek zal de staf navragen of de beantwoording hiervan aan de Kamer zal worden gestuurd. En zo ja, wanneer.

- Het lid Prins (CDA) verzoekt bij de (plenaire) planning op dinsdag 29 november a.s. rekening te houden met het voor die datum geagendeerde kennismakingsgesprek met de minister van LNV (18:00 - 19:00 uur), zodat commissieleden desgewenst bij dat gesprek aanwezig kunnen zijn.

- Naar aanleiding van het uitblijven van tijdige beantwoording van enkele commissiebrieven, zal de commissievoorzitter contact opnemen met het ministerie van EZK.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer