Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 35984 / 35925, N

Brief van de staatssecretaris van OCW over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector (35925, E) als uitgevoerd te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man