Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 29 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697)

- Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid; Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO over inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen met het verzoek aan de griffie om na te gaan welke van de genoemde consultaties aangaande de nadere uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid al zijn uitgevoerd, en welke nog niet en wanneer de uitkomsten daarvan worden verwacht.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk