Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 20 december 2022
1. 35871

Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een door de Voorzitter vast te stellen datum.

2. 35.925 VI, AE

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van het rapport van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat (Commissie Silvis); Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit de brief (35925 VI, AE) aan te houden tot de antwoorden op de vervolgvragen van de leden van de PvdD-fractie en de Fractie-Otten zijn ontvangen.

3. 29279, K

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over indexering griffierechten; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief (29279, K) voor kennisgeving aan te nemen.

4. T01614

Toezegging Informeren ontwikkelingen rechtspraak EHRM inzake overgangsrecht (32.890)

De commissie besluit toezegging T01614 als openstaand te handhaven en opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 17 januari 2023.

5. 29668/26956, D

Brief van de minister van J&V over het kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht; Beleidsplan Crisisbeheersing

De commissie besluit de brief (29668/26956, D) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 35434 / 35449 (R2147) / 35457 / 35497 / 25295, W

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het vervallen van de tijdelijke voorzieningen COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissie besluit de brief (35434, W / 35449 (R2147) / 35457 / 35497 / 25295) voor kennisgeving aan te nemen.

7. Invulling van extra commissieondersteuning bij de behandeling van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

De commissie besluit de invulling van extra commissieondersteuning bij de behandeling van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering over te laten aan de Kamer na de aanstaande Eerste Kamerverkiezing.

8. T03381 & T03382

Toezegging Schriftelijk informeren over internationale agenda aanpak contra-terrorisme (35.934 (R2158)); Toezegging Aanbieding informatie over gescreende uitreizigers (35.934 (R2158))

De commissie besluit:
- toezegging T03381 als voldaan aan te merken;
- toezegging T03382 als openstaand te handhaven en opnieuw te agenderen voor de commissievergadering op 17 januari 2023.

9. T03281

Toezegging Brief actualisering tweefasenmodel (35.349)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 13 december 2022 (35349, H) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

10. COM(2022)729 en COM(2022)731

Voorstellen van de Europese Commissie voor Verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens

De commissie geeft aan de voorstellen COM(2022)729 en COM(2022)731 in behandeling te willen nemen, maar besluit eerst het BNC-fiche af te wachten alvorens een inbrengdatum te bepalen. De leden verzoeken de staf de wens over te brengen aan het kabinet om in het fiche ook te reflecteren op een uitspraak van Hof van Justitie van de Europese Unie over Passenger Name Record (PNR) gegevens (C-817/19).

11. Mededelingen en informatie

De commissie ontvangt graag een reactie van de minister op het rapport 'Buiten de rechter OM' van de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in het kader van het in art. 122 lid 1 Wet RO bedoelde toezicht.

De commissie ontvangt graag uiterlijk 13 januari 2023 (vier weken voor aanvang debat) de reactie van staatssecretaris Van Huffelen op de brief van 5 oktober 2022 waarin de leden van de commissie J&V haar een aantal vragen hebben voorgelegd over artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming bij de overheid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren