Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 februari 2023
1. 32317, NT

Brief van de minister en staatssecretaris van J&V over verslag van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2023; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag van de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2023 en de beantwoording van eerder door de Tweede Kamer gestelde vragen over de geannoteerde agenda van deze JBZ-Raad voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de griffie de in het verslag gemelde operationele strategie van de Europese Commissie onder de commissieleden te verspreiden.

2. 32317, NI

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BuZa en van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 en kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact (toetreding EU tot EVRM); JBZ-Raad

De commissies besluiten op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) dit agendapunt aan te houden en opnieuw ter bespreking te agenderen na ontvangst van de beantwoording van vragen die door deze fractie zijn gesteld over toetreding van de EU tot het EVRM (bij brief van 7 februari 2023 aan de staatssecretaris van J&V en de minister van Buitenlandse Zaken) .

3. COM(2022)695

Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

De commissies besluiten het voorstel in behandeling te nemen en in maart 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissies besluiten de verdere behandeling van dit voorstel over te dragen aan de commissie J&V.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man