Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 februari 2023
1. T03383

Toezegging Bij berechting in regio landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf (35.934 (R2158))

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat in een voetnoot kenbaar wordt gemaakt dat de leden van de fracties van de VVD, Fractie-Nanninga, PVV en SGP zich niet aansluiten bij de inhoud van de brief.

2. T03389

Toezegging Nadere toelichting omtrent het begrip ‘consument’ (35.734)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 9 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

3. 29279, L

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit op 14 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. T03468

Toezegging Brief corruptiebestrijding (35.925 VI)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 9 februari 2023 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

5. 35.925 VI, AG

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit op 14 maart 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

6. COM(2022)729 en COM(2022)731

BNC-fiche over voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

De commissie besluit op 28 maart 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.
De staf wordt verzocht informatie te verstrekken over de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens n.a.v. een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over de PNR-richtlijn.

7. E220024

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten (COM(2022)454)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen van deze commissie in haar brief van 22 december 2023.

8. Artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming bij de overheid

Reactie staatssecretaris Van Huffelen

De commissie besluit dat de leden van de werkgroep AI als woordvoerders deelnemen aan het debat.

9. Mededelingen en informatie

De commissie besluit het rapport van de Staat van de Uitvoering te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering van Justitie en Veiligheid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren