Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 maart 2023
1. 36171

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Recourt) gezamenlijk, mede namens de fractie van de PvdD (Nicolaï), de fractie van D66 (Dittrich) en van SGP (Van Dijk).

2. 35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie besluit de uitnodiging van de Autoriteit Persoonsgegevens om een werkbezoek te brengen aan de locatie op Lange Voorhout te aanvaarden. De commissie overweegt nog andere vervolgstappen, die evenwel overgelaten kunnen worden aan de woordvoerders van de Kamer in nieuwe samenstelling.

3. 35991

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 21 maart 2023 over het wetsvoorstel te stemmen.

4. 36138

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5. 29279, L

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en GroenLinks (Veldhoen) gezamenlijk.

6. 35.925 VI, AG

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï) en de Fractie-Otten (Otten) gezamenlijk.

7. 31731

Staat van de uitvoering

De commissie besluit het agendapunt in de nieuwe Kamerperiode voor procedure te agenderen in een gecombineerde commissievergadering met BiZa/AZ.

8. E230003

Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

Inbreng voor het schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van de PVV (Bezaan) en de SGP (Van Dijk).

9. E220021

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; Brief van de Europese Commissie over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (COM(2022)209)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

10. Gesprek met Tweede Kamercommissie J&V

De commissie stelt voor het gesprek met de leden van de Tweede Kamercommissie J&V n.a.v. de voorlichting van de Raad van State over de procesgang bij voor- en nahangprocedures en de
toegenomen variatie van vormen van parlementaire betrokkenheid bij amvb's in het openbaar te voeren.

11. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de griffie de informatie over de reactie van de minister van J&V op het verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens tot
analyse en aanpassen PNR-wetgeving en PNR-verwerkingen beschikbaar te stellen bij de behandeling van COM(2022)731 op 28 maart 2023.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren