Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 mei 2023
1. 36.275

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (De Boer/Recourt), D66 (Dittrich) en PVV (Bezaan).

2. T03377

Toezegging Pilots afleidingsstelsel gezagssituatie (34.605)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 12 april 2023, voor kennisgeving aan te nemen, de onderzoeken af te wachten en toezegging T03377 als deels voldaan aan te merken.

3. 29279, P

Brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van J&V ter aanbieding van de achtste voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van J&V ter aanbieding van de achtste voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering (EK 29.279, P) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 33542, O

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het bij de evaluatie betrekken van de rol van de korpschef bij het vaststellen van het cameraplan; Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer), de PvdA (Recourt) en de PvdD (Nicolai) gezamenlijk.

5. T03373

Toezegging Verbrede evaluatie verlenging Twbmt (35.917)

De commissie besluit de brief van de minister van J&V, d.d. 24 april 2023, voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03373 als voldaan aan te merken.

6. T02765

Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023 (Kansspelautoriteit, 26 april 2023, 27 p.)

De commissie besluit toezegging T02765 als voldaan aan te merken en 23 mei 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

7. E220024

Voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog wordt geleverd door de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD gezamenlijk (De Boer) en de PVV (Bezaan).

8. E230003

Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen van deze commissie in haar brief van 24 maart 2023.

9. Jaarverslag 2022 Raad van State

De commissie stelt voor het jaarverslag 2022 van de Raad van State te betrekken bij een (kennismakings)gesprek na de Kamerwisseling.

10. Aanmelden interparlementaire conferentie democratie

Mevrouw Bezaan (PVV) toont haar interesse in deelname aan de interparlementaire conferentie democratie op 18/19 juni in Stockholm (onder voorbehoud van verkiezing).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren